1.7. Classificació segons la forma jurídica

Cada empresa té una forma jurídica. D’aquí deriven qüestions com la responsabilitat dels deutes de l’empresari o els impostos.

Poden ser empreses amb persones físiques o persones jurídiques. Ser una persona física és que quan neixes et posen al Registre Civil.

Ser una persona jurídica és que quan  neixes et posen al Registre Mercantil. Les diferències jurídiques es diferencien pel nombre mínim de socis, la responsabilitat que adquireixen, capital mínim, la modalitat de cotització a la Seguretat Social.

Per escollir qualsevol de les dues formes hem de tenir en compte uns factors com: l’activitat que es farà a l’empresa, número de promotors, responsabilitat dels promotors i els aspectes fiscals
EMPRESES AMB PERSONALITAT FÍSICA

EMPRESA INDIVIDUAL
presenta menors formalitats per la seva constitució, i la més nombrosa. Es normalment habitual en la agricultura o el comerç minoritari.
Poden formar-ne una els majors d’edat, i no hi ha distinció entre el patrimoni de l’empresa i de l’empresari i l’empresari assumeix una responsabilitat il·limitada. No hi ha socis, només està l’empresari, no existeix un capital mínim per la constitució i el nom de l’empresa pot ser lliure. 
EMPRESARI INDIVIDUAL
      AVANTATGES
        
     INCONVENIENTS
 •       Els tràmits de constitució són més simples que els d’altres formes jurídiques
 •       No hi ha quantitat mínima de capital
 •       Hi ha avantatges fiscals ja que el empresari tributa segons l’impost de la renda de les persones físiques.
 •       L’empresari disposa d’un control total sobre l’empresa
 •       Hi ha ajudes públiques per a la seva creació.

  
 •      La responsabilitat és il·limitada, és a dir, està arriscant tots els seus recursos.
 •      Totes les responsabilitats recauen sobre una persona
 •      Si hi ha algun tipus de relació entre empresaris pot afectar a el seu comportament.

SOCIETAT CIVIL

Té una responsabilitat il·limitada, té un mínim de dos socis , i el nom és lliure amb l’afegit de les sigles SCP (Societat Civil Particular) En aquest cas hi ha un contracte entre dos o tres persones per fer un pacte empresarial, i posar en comú uns determinants béns per formar la comunitat.
Exemple: Una persona posa el local, l’altre el camió, i finalment tenen una empresa de transport.
 • Societat civils amb pactes entre socis (no té responsabilitat jurídica)
 • Societats civils amb pactes públics entre els socis (tenen personalitat jurídica, s’inscriuen en el registre mercantil)

COMUNITAT DE BÉNS

Els socis poden aportar únicament béns, no diners o treball. Té una responsabilitat il·limitada, un mínim de dos socis, i el nom és lliure seguit de les sigles CB.

Exemple: En el centre de Barcelona, hi han finques de sis pisos, que són propietat de una mateixa persona, i està cobrant lloguer dels 6 pisos. Té tres fills, la persona mor, i deixa en herència la finca als seus tres fills. Ara repartirà els pisos entre els fills, i ara el lloguer el cobren els tres. Una finca té una sèrie de despeses comunitàries, doncs aquests tres germans poden arribar d’acord de fer un contracte de gestió d’aquesta finca que no deixa de ser una unitat, dels que ells són propietaris. Realment són propietaris de tot. La gestió econòmica s’ha de portar una gestió única. Doncs poden signar un contracte per signar un contracte on es vegi que són propietaris de formes comunes sense haver de formar una empresa. Comunitat de béns
-
EMPRESES AMB PERSONALITAT JURÍDICA
SOCIETAT COL·LECTIVA
És propietat de diversos socis, tenen en comú treball i capital. tots els socis tenen dret a rebre beneficis, en proporció al capital que han aportat. És una societat personalista, on els socis són molt importants per a l’empresa els socis poden ser col·lectius i industrials.
 • Socis col·lectius : Per començar el seu negoci, cada soci inverteix un capital i gestionen l’empresa. La responsabilitat de cada soci és: 

  • Subsidiària → el socis han de fer-se càrrec del deute de la societat, en el cas de que aquesta tanqui.
  • Solidària → pot ser que el banc es cobri el deute directament d’un soci només, recurrint als seus béns privats o comuns
  • Il·limitada → fins que el deute no quedi tancat, el banc els hi treurà diners de les seves nòmines o dels seus béns materials.
Han de donar-se d’alta al Règim d’Autònoms
 • Socis col·lectius: Un soci que no aporta capital però aporta treball. Potser el propietari està interessat en tenir un soci que sigui molt bo al seu treball. Aquesta persona no aportà capital però quan es reparteixen els beneficis rebrà els mateixos beneficis que el propietari que havia invertit capital. Participa igual que la resta en els beneficis. Tots són com propietaris

SOCIETAT COMANDITÀRIA
Té dos tipus de socis: socis col·lectius i comanditaris.

     COL·LECTIUS
    COMANDITARIS
     Aporten Capital, treball i gestionen la societat
    Aporten capital, no gestionen la societat
    Davant de pèrdues la responsabilitat és il·limitada
    Davant de pèrdues la responsabilitat és limitada
    Rep beneficis en proporció al capital aportat
    Rep beneficis en proporció al capital aportat
    han de donar-se d’alta al Règim d’Autònoms
   han de donar-se d’alta al Règim General
*Si el soci comanditari també esta a la gestió la seva responsabilitat passa de ser il·limitada a limitada.
*Exemple: Un pare que deixa diners als seus fills per muntar un negoci posant capital però no treballa. Aquest pare no gestionarà l’empresa


La societat por ser:


 •   Societat comanditària simple: ha de tenir dos s ocis col·lectius, que aporten treball i capital
 •   Societat comanditària per accions: formada almenys per un soci comanditari i un de col·lectiu. els comanditaris fan la seva aportació mitjançant accions. El benefici dels socis és proporcional al percentatge d’accions que poseeix.

SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA


La característica essencial és que el capital aportat en qualsevol moment pel soci fixa el límit de la seva responsabilitat en cas de deute.

Tenen un llibre de registre dels socis, on queda marcat el número de les participacions. La transmissió de participacions és lliure entre els socis ascendents i descendents, i en cas de que entrin persones que no són de l’empresa, es sotmetrà a les limitacions fixades per l’estatut.

EXEMPLE:  3 socis d’una societat limitada, una petita empresa que decideix tirar endavant un projecte. I la preocupació són els deutes. Les coses van molt bé al cap dels anys, el patrimoni es de 4000 euros, però un dels socis vol marxar, i agafa les seves participacions socials (títol que diu que té capital a l’empresa) i llavors les intenta vendre, i per tant hi ha una limitació en l’entrada de qui ha d’entrar, encara que els altres socis poden comprar la seva part.


SOCIETAT LIMITADA
     AVANTATGES

     INCONVENIENTS
     ·         La responsabilitat dels socis és limitada
     ·         Els socis están registrats
     ·         Els òrgans de funcionament són més simples
     ·         No és obligatori publicar en els diaris determinats acords, a diferència de la SA.
   
     ·         Les participacions en la societat no es poden transmetre lliurement a persones alienes a la socientat
     ·         No poden entrar a Borsa
     ·         Han de fer una auditoria de compres
     ·         La responsabilitat limitada es pot convertir en il·limitada per culpa de algún prèstec


SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA 
El risc de pèrdua del capital queda limitat a la quantitat aportada per cada soci, sense que el seu patrimoni personal quedi afectat. Per tant, podem dir que la responsabilitat de cada soci queda limitada al capitat aportat.
la transmissió d’accions és lliure entre socis i entre els seus descendents, ja sigui fills o pares. Això vol dir que no s’ha de justificar davant de ningú que es cedeixin accions entre ells o se les quedi un soci, però si que haurà d’haver-hi un llibre de registre dels socis, on hauran de deixar paleses les transmissions d’accions i la titularitat.

Possessió d’accions
 •     La influència de les decisions de la Junta General és proporcional al valor de les accions. Això vol dir que el soci que les decisions que prengu la persona que posseeixi més accions, i per tant, el major percentatge de la societat són les que més pes tindran a la Junta General d’accionistes

 •     Participació en els beneficis de manera proporcional, dividend. Això vol dir que contra més percentatge de la societat es posseeixi, més benefici es rebrà

 •     Dret de compra preferent: Si un dels socis vol abandonar la societat, els altres socis tenen el dret de quedar-se amb la seva par. Si es donés el cas de que aquests altres socis no es volguessin quedar amb la seva part, aquest podria vendre-les a persones alienes a la societat però sempre sota consentiment dels altres socis.


Òrgans de govern

 •     Junta General de socis → únicament en el cas de que el nombre de socis sigui superior a 15. La formen tots els socis, i com a mínim han de reunir-se un cop l’any. El dret de decisió va acord amb el percentatge d’accions de la societat que es posseeixen.

 •     Administrador: es dona quan el nombre de socis és menor de 15. Aquest administrador és escollit a la junta general i té la funció de gestionar i representar l’empresa. No ha de ser necessàriament un soci i no pot dedicar-se a altres societats 


SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA NOVA EMPRESA
També coneguda com societat limitada nova empresa. Està pensada per a projectes d’empreses més petits, i per facilitar-ne la constitució i les garantíes jurídiques.
Aquest tipus de societat té com a característiques que té una responsabilitat limitada, el nombre de socis no sol ser major a cinc en moment de la constitució, han de ser persones físiques. El capital mínim són 3.012€ i el màxim 120.202 €

Societats cooperatives
 Les societats cooperatives són aquelles on hi han tant persones jurídiques com físiques que volen obtenir un objectiu comú.
Les cooperatives tenen certes característiques:
- No depenen de cap organització política, religiosa o sindical.
- Tots els socis de l’empresa tenen els mateixos drets i obligacions.
- Una cooperativa de excedents, mai beneficis. Els treballadors obtenen un salari de la feina feta, però no beneficis per repartir.
- Només són socies les persones que treballen dins la cooperativa i que han aportat un capital.
- Els treballadors són lliures de quedar-se treballant allà o marxar.
- Hi ha d’haver un mínim de tres persones físiques de més de 16 anys.
- Els qui treballen s’han de donar d’alta en la seguretat social en qualsevol règim.
-Els treballadors són contractats per la cooperativa.
- Els adherits aporten capital, encara que la seva suma no pot ser superior al 33% de les aportacions del total dels socis al capital social. 

Els socis d’una cooperativa tenen drets i obligacions


- Ells participen en la activitat empresarial.
- Poden ser elegits o elegir per els càrrecs socials.
- Tenen veu i vot.
-Són informats sobre la cooperativa.
- han de guardar els secrets sobre els assumptes que poden perjudicar a la cooperativa en qüestió. SOCIETAT COOPERATIVA
     AVANTATGES
     INCONVENIENTS
      ·         Molt participativa i democràtica
      ·         Diverses ajudes i bonificacions
      ·         Es pot escollir la limitació de la responsabilitat dels socis
      ·         No hi ha limitacions pel capital de constitució
   
     ·         Exigeix un grau alt de comprensió entre socis
     ·         El sou dels socis dels treballadors no es fixe, va en funció de la marxa de la cooperativa.
     ·         Més complexe en els tràmits.
     ·         Obligació de dotar en cada exercici un Fons de Reserva Obligatori, i un Fons d’Educaciói  Promoció Cooperativa.
     SOCIETATS ANÒNIMES
   La societat anònima elimina les limitacions que es produeixen amb la societat limitada. Això afavoreix a la captació de més socis i l’adquisició de més capital.
      els socis poden vedre la seva part de participació a les empreses quan vulguin. les empreses més importants, sovint adquireixen aquesta forma.

DRETS DELS ACCIONISTES
 •      Influència en les decisions proporcional al nombre d’accions → qui té el major percentatge d’accions és el que té més poder en les decisions preses a la junta d’accionistes
 •     Participacio als béns proporcional al nombre d’accions → es rebrà el mateix percentatge dels béneficis que el del que s’ha invertit en nombre d’accions
 •     Dret preferent de compra → de noves accions.
Exemple: hi han quatre socis que decideixen iniciar una societat.
Socis  Aportacions 31/12/11  Beneficis 2012 Benefici 2013
soci A  20.000€
soci B  20.000€
soci C  20.000€
soci D  20.000€
TOTAL  80.000€              8.000€   8.000€
Els socis decideixen no repartir els dos anys de beneficis obtinguts. Decideixen ampliar capital
Es reuneixen en junta general de socis i decideixen que cadascú aporti 10.000€ més, però el soci A no disposa d’aquest capital.
Ampliació de capital
Soci A   0€
soci B   33.333€
soci C   33.333€
soci D    33.333€
TOTAL   120.000€
Desprès de l’ampliació de capital el soci A, que no ha invertit diners rebrà menys beneficis que els seus socis. Els altres socis demanen comprar-li la seva part, el soci A accepta però per aquestes accions que són propietat d’ell demana uns diners, basant-se en els seus drets se subscripció.


ÒRGANS DE GOVERN
 •     Junta general d’accionistes → es decideixen per acord les decisions que es pendran a l’empresa. És on esreuneixen tots els socis. Qui té major nombre d’accions té un major percentage
 •      Consell d’Administració → la seva funció es gestionar i representar l’empresa. No han de ser necessàriament accionistes


SOCIETAT ANÒNIMA
     AVANTATGES
     INCONVENIENTS
      ·          La forma de constitució i de transmissió del capital facilita una gran acumulació del capital.
      ·         Es transmeten les accions.
     ·         Responsabilitat limitada.
     ·            Requereix un capital mínim més elevat que en altres formes socials
     ·         Els costos de constitució són alts
     ·         Escàs control sobre el capital social.
     ·         Més complexitat de funcionament dels òrgans socials
     ·         Auditoria de comptes


SOCIETAT LABORAL
cada societat ajusta al de les societats anònimes i limitades, i poden ser:
      - SAL (societat anònima laboral)
      - SLL (societat limitada laboral)
són societats mercantils. el capital dels socis està dividit en accions o participacions. Cap soci pot tenir més d’un terç del capital social, per tant, és uan societat pensada per ser gran, com a mínim més de tres socis.
MEMBRES DE LA SOCIETAT LABORAL


Els treballadors assalariats han de ser menys que el nombre de socis treballadors, no els poden superar.

SOCIS TREBALLADORS
         SOCIS NO TREBALLADORS
      TREBALLADORS ASSALARIATS
    - treballen per temps indefinit
    - jornada completa
    - propietaris de més del 50% del capital social
     - són propietaris d’accions
     - no tenen relació laboral amb la societat.
    - treballen en la societat
     - no poseeixen accions
      - Hi ha pocs treballadors assalariats
Responsabilitat: limitada al capital que cada soci ha invertit
Mínim de socis: tres
Capital mínim per a la contrucció: 60.101,21€
Tributació: impostos sobre societats
Seguretat social: Règim General
Nom: ha d’acompanyarse el nom de la societat amb les sigles SLL o SAL


10 comentarios:

 1. algu poria copiarho tot en un word ficarho en arial 12 treure subrallat negretes i cursives i pasar el link no fa falta ni que canvi paraules
  em farieu un favors
  gracies
  bbys

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. RAULLLLLL TU HARIAS DAÑO A UNA MUJELLLLL

   Eliminar
  2. JAMAS!!!mira yo he tenido 4 novias formales, las 4 las sigo en instagram y las tengo en whatsap, soy hijo unico pero si tuviera una hermana pues no permitiria k ningun hombre le hiviera daño

   Eliminar